Riktlinjer för personuppgifter

Lund dans- och musikalgymnasium värnar om den enskildes integritet. Vi ser till att skydda individens rättigheter när vi hanterar deras personuppgifter. Detta gäller så väl sökande, elever, som vårdnadshavare och våra anställda.
 
Dessa riktlinjer informerar dig om hur vi på Lunds dans- och musikalgymnasium behandlar personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).
Skolans huvudman, Dans och Musikal AB är personuppgiftsansvarig för de hantering av personuppgifter som sker inom ramen för skolans ansvarsområde.

Den data som Lund dans- och musikalgymnasium hanterar innefattar personuppgifter. Därför arbetar vi efter regelverket från Dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar hur persondata ska behandlas. När Lund dans- och musikalgymnasium samarbetar med andra bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning är dessa personuppgiftsbiträden åt oss enligt specifika avtal där det framgår att de skyddar och behandlar våra personuppgifter enligt de krav som vi och lagen ställer.

Vi strävar efter att leva upp till följande dataskyddsprinciper:
  • Proportionalitet och ändamålsbegränsning – Vi samlar endast in personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • Uppgiftsminimering – Vi samlar enbart in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
  • Korrekthet – Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål. Vid förfrågan raderas personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att behålla dem. På begäran informerar vi dig om vilka personuppgifter som hanteras av oss.
  • Lagringsminimering – Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in för i enlighet med våra gallringsrutiner.
  • Åtkomstbegränsning - Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta hanteringen.
  • Säkerhetskrav – Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig hantering, oavsiktlig förlust eller förstörelse av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
Utlämnande av personuppgifter

Enligt skollagen och övriga förordningar och föreskrifter från Skolverket måste Lund dans- och musikalgymnasium lämna ut personuppgifter till myndigheter så som CSN, Betygsdatabasen UHR och Statistiska Centralbyrån. Personuppgifterna som hanteras av skolan lagras på servrar enbart inom EU och EES och överförs aldrig till tredje land.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Skolan har en rättslig grund till att behandla personuppgifter från elever, vårdnadshavare och personal för att kunna bedriva skolverksamhet enligt Skollagen och övriga förordningar och föreskrifter från Skolverket. Detta gäller även insamling av information under antagningsprocessen. Inom skolhälsovården råder journalföringsplikt enligt Patientdatalagen. Definierade åtkomstbegränsningar följs inom skolhälsan på Lunds dans- och musikalgymnasium. 
Eftersom skolan hanterar känsliga- eller integritetskänsliga personuppgifter vidtas särskilda tekniska IT-säkerhetsåtgärder, så som stark autentisering.
Hur och när samlas uppgifterna in?
När vi behöver samla in känsliga- eller integritetskänsliga personuppgifter behöver vi ditt samtycke.
För elever som börjar på Lunds dans- och musikalgymnasium samlar vi in samtycken via blanketter för: Kontaktuppgifter inkl. personnummer, Lån av Biblioteksböcker, Datoranvändning, Publicering av skolans bildmaterial och filmer, Elevskåp, Privat bil, Rökning, Hälsouppgift för elev i gymnasiet, Rekvisition av skolhälsovårdsjournal, Specialkost, Informationsutbyte med sjukgymnasten.
Under din skolgång på Lunds dans- och musikalgymnasium kan vi även samla in samtycken via skriftliga blanketter eller formulär för följande ändamål:  ledighetsansökningar, lån av dator, frånvarokommunikation vid arbete med produktion och publicering av elevreportage.
När du fyller i ett formulär på www.dansomusikal.se vår hemsida samtycker du att vi lagrar informationen som du angett, inklusive din IP-adress. Samtycke samlas in via vår hemsida för följande ändamål: begäran om kontakt, förfrågan om skuggning och  utskick av filmat material vid digitalt antagningsprov.
Hur och hur länge lagras uppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det finns ett legalt krav eller en rättslig grund att behålla dem.
Uppgifter som vi samlat in via ditt samtycke när du började på Lunds dans- och musikalgymnasium raderas enligt gallringsrutinerna som vi fastställts på skolan. 
 Vi använder oss av avidentifierad information för statistiska ändamål.
Lunds dans- och musikalgymnasium säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse eller olaglig behandling. LDMG använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt till våra personuppgiftsbiträden, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
På skolans hemsida används cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig a välja bort eller anonymisera din IP-adress.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. 
En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.  Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt namn och personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:
Lunds dans- och musikalgymnasium
Personuppgiftsansvarig
Kiliansgatan 13
223 50 Lund
Ändringar i dessa riktlinjer  
Lunds dans- och musikalgymnasium förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår hemsida.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image